גוצרה קחצי רשה - החוור תוינידמ םילהנמ ןודעומ -558
םזילאיצוסו םיזילטפק ןיב ןוזיאה תרימש
:הרטמה
קשמ זכרמ ,לעפמ ל"כנמ ,ןוירוטקריד "וי
:דעוימ
לעפא תמר לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
14.5.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
-------
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש -----
דוביכ ללוכ
:תולע
םילהנמה ןודעומ ר"וי - לג הילדג
:הצרמ/החנמ
?םזילאיצוסו םזילטיפק ןיב ןוזיאה לע תרמוש לארשי תנידמ םאה
םילהנמה ןודעומ שגפמ תרגסמב תובושת לבקל הסננ תאז הלאש לע
דסומה תיל"כנמו ץיברוה ןצינ כ"ח ,גוצרה קחצי החוורה רש םע
תוינכתו תוינידמ לע עומשלו יניסינימוד רתסא ימואל חוטיבל
.השדחה הלשממה לש החוורה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 13:30
גוצרה קחצי רמ החוורה רש 14:00
השדחה הלשממה לש החוורה תוינידמו תינכת
יניסינימוד רתסא 'בג ימואלה חוטיבה ת"ילכנמ 14.45
ילכלכה רבשמה רואל ילאיצוסה ןוחטיבה תוינידמ
ץיבורוה ןצינ כ"ח 15.30
תומייקה תכפהמ
רעושמ םויס 16.30

:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ