ןוהה קושב תועקשה לוהינ סרוק - הפיח -556
קושב דוסי יגשומ , ילארשיה ןוהה קושב םיירקיעה םיפוגה תריקס
תופוק ,לס תודועת ,תועקשה יקית ,ןוכסיחו תועקשה ,הסרובבו ןוהה
תונוש העקשה תויצפוא רקוס סרוקה .תונוש תונרק ,ןהיגוסל למג
:הרטמה
םינינועמל םיאתמ .ןוהה קושו הסרובה לע הנבהו עדי שוכרל םישקבמ
.םתדובע םוקמ לשו םהלש תויסנניפה תוטלחהה לע הטילש תחקל
:דעוימ
הפיחח 53 תואמצעה ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
10
:תושיגפ 'סמ
20.5.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
יעיבר ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1900
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םיחרוא םיצרמ דועו ןמפואק יבא ,ץיבוקרב החמש 'בג ,ןמרקא ירוא
םוחתב
:הצרמ/החנמ
רוקמכ טנרטניאב שומיש ,דוסי יגשומ .הסרובב םינוש ךרע תוריינ
תונרקה יגוס ,העקשה תונורתי ,םירחוב דציכ - תונמאנ תונרק .עדימ
ןוהה קושב תומרופרה .תואלבטו םידדמ תנבה ,םהיניב סמה ילדבהו
הסרובב רחס תטיש .תוינמ .טיר תונרק ללוכ ן"לדנב תועקשה - ן"לדנ
,עדימה חותינ ,תורבח לע עדימ תגשהל תורוקמ ,תועקשה קית ,א"תב
,םינמוזמ םירזת חודו ןזאמ ,דספהו חוור תוחוד , יווש תכרעה
.הינמ חותינ ,קושב רסח/רתי רוחמת
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 16:30 - 19:45
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ