םייצוביק םידיגאתב םיפסכ ילהנמו םיבשח סרוק - םייפשב -555
םיפסכה להנמ/בשחה תוירחאו דיקפת תנבהל םילכ םיפתתשמל תונקהל
.טרפב יצוביק דיגאתבו ללכב ןוגראב
:הרטמה
,םיפסכה לוהינב םיקסועהו םיבשח ,םיפסכ ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
קשמ יזכרמ הליהק ילהנמ
:דעוימ
םייפש ץוביקב ןולמב - היהי אוהו הנתשה םוקימה - בל ומיש
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
27.5.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
3.6.09/10.6.09/17.6.09/24.6.09/1.7.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2250
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
יזוע ,ןרק יאתינ:םיפסונ םיצרמ - ימדקא לוהינ ןייטש ןורוד ח"ור
,לארשי יסוי ,לוכשא ןורש ,ונדלוט לאגי ,ונדלוט לאוי ,רגניסמ
ןמרקא ירוא ,ביבט ןורש ,יקציבס ידוא
:הצרמ/החנמ
.תושיכר םיגוזימ םיינבמ םייונישב בשחה .םיפסכה להנמ/בשחה ידקפת
יחותינ .םייסנניפ םיסחי הנבמ ,םייפסכ תוחוד ,םיאנובשח תונורקע
,ריחמת ,םישומישו תורוקמ חותינ ,תודרשה ידדמ ,תויחוויר ,תוליזנ
עדימ ךרעמ תרקב .תורבח יוויש תכרעהל םילדומ .הרקבו ביצקת
הדובעו מומ .תויאנובשח תויוליעפ לע חוקפו לוהינ .יפסכו יאנובשח
תוחוד תגצהו תנכה .םינוכיס לוהינ .לארשיב ןוהה קוש .םיקנב םע
ןוירוטקרידלו הלהנהל םייפסכ
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 9:00-13:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ