שדחה ןדיעב הקזחא לוהינ סרוק - הפיח -554
יכרצ ,בשחמ 'עמ תנבהב הקזחאה להנמל םיילוהינ םילכ תיינקה
תוליעי רופיש תומדקתמ הקזחא תוטיש ,םידבוע תווצ לוהינ ,ןוגראה
.הנשמ ינלבקו םיקפס לומ תולהנתה דויצה
:הרטמה
ישאר ,לוהינ ידיקפתל םדקתהל םידעוימה םידבוע ,הקזחא ילהנמ
םיקפסו הקזחאה םוחתב םיטקיורפ ילהנמו םיתווצ
:דעוימ
,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,רחסו לוהינל תיקסע הללכמ
הפיח 53 תואמצעה
:םוקמ
25
:תושיגפ 'סמ
26.5.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 3700
ידומיל רמוחו,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
הנרוא ,רגניסיג ןבואר 'גניא ,ךרנש ריאמ ר"ד ,ץיבוקרב החמש 'בג
ןומא השמ ,קדנופ
:הצרמ/החנמ
תוינידמ .ללכבו ןוגראב הקוזחתה לש המוקמו הקוזחת לוהינל אובמ
חוכ ןונכת .תננכותמ הקוזחת ,תענומ הקוזחת ,רבש תקזחא :הקוזחת
םיטביה .םיתורישה ףנעב הקוזחת לומ רוציי תקוזחת .בוצקיתו םדא
,םינכוסמ םירמוח ,תוחיטבב םיגשומ .הקוזחת לוהינב םיילכלכ
.הקוזחתה םוחתב תינכט הביתכו ינכט חוויד .שאו למשח ינוכיס
תרקבו הקוזחת תכרעמ 'MS PROJECT תועצמאב םיטקיורפ לוהינ
רמג טקיורפ ,עמב םירבשמו םימוכיס לוהינ .םינבימ
:סרוקה יאשונ
----------------------16:30 - 19:45 תומלתשה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ