הפיחב - CUSTOMER RETENTION תוחוקל רומיש -553
תישיא תלוכי חתפל .תוחוקל רומיש םוחתב םיישעמ םילכו עדי תונקהל
.תוחוקל ןודעומ לועפתב תיעוצקמ תונמוימו
:הרטמה
ישנא .ץוביקבו לעפמב תוריכב תורשמ ילעב .תוריכמו קוויש ילהנמ
ירובצהו יטרפה רזגמב תוריש
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
20.5.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 320
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ץעוי .הכרדהו ץועי "טקפא" 'בח לכנמ(Msc) םיובנשריק רשא רמ
הטלוקפב להנימל הללכמב הצרמ .םיקסעב תורישה רופישו קוויש
.הדוארב טרואב הסדנהל
:הצרמ/החנמ
תוחוקל חוליפ .תוחוקל רומישל השיג .תינרדומ תיקוויש השיג
ףונמכ תורישה רופיש .תוחוקל רומישל םייקוויש םילכ .הרבחה
.תוחוקל רומישל תוימושיי .תוחוקל ינודעומ לועפתו תמקה .יקוויש
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ