בשחוממ ןסחמ לוהינל סרוק - הפיחב -552
םיכרד תשגדה .בשחוממ ןסחמ לוהינל םירושקה םיאשונב עדי תיינקה
תוטלחה תלבק ךרוצל םיצוחנה םיעצמאו
:הרטמה
לכו ,םיבשחוממ םינסחמ להנל םידעוימה םידבוע , םינסחמ ילהנמ
בחר סיסב לבקלו םהיתועידי ביחרהלו םייונישב ןכדעתהל םיצורה
.םתדובעל רתוי
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
17.5.2009 'א םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2700
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
רמ ,רגניסיג ןבואר ר"ד ,הירא ןב םעניבא ר"ד ,ךרנש ריאמ ר"ד
השמ ןומא רמ ,לארא ילש
:הצרמ/החנמ
לוהינב הנכת 'עמ .יאלמ דותיע .ןסחמ ךרעמ ןונכת .ןסחמ ןוגרא
ייעצמא .תוכיא תחטבא .הקיטסיגולו שכר לוהינ .בשחוממ ןסחמ
ישונאה םרוגה .הדובע תוטיש .ןסחמב תורישה רופיש .תוחיטב
.הדובעב
:סרוקה יאשונ
----------------------16:15 - 19:30 תומלתשה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ