09 יאמב הפיחב - ימואלניב רחסו אוצי אובי סרוק -550
אוצי ,אוביל םירושקה םיאשונב ףיקמ ישעמו יטרואת עדי תיינקה
.ל"נה םיאשונל ם יכילהת עוציב תעב תוטלחה תלבק .ימואלניב רחסו
:הרטמה
ןוכדיע .םתדובעל בחר סיסב לבקל םיצורה רחסו אובי ,אוצי ילהנמ
םוחתב םיינכדע תויהלו םייוניש
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשלב ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ,ןופצהו
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
12.5.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2700
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
יאשונב ןויסינ ילעב ,יאמדקאה יקסעה םוחתהמ םיצרמו ,בוטניפ ירב
ימואלניב רחסו אוצי ,אובי
:הצרמ/החנמ
הלבוהו םיטנמוקוד .ל"ניב רחסב םייסנניפ םיטביה ,םולשת תוטיש
םיפוגהו אוצי ךילהת .ימואלניב חולישו תימי הלבוה .תיריווא
םולשת תוטיש .רוקמ חנומה תרדגה .לארשי רחס ימכסה .וב םילפטמה
ינומישר .תויולע יבישחת .אובי יכילהת .רוסי יחנומ .תוימואלניב
מ"ומ לוהינ .ימואלניב קוויש .אובי
:סרוקה יאשונ
16:30 - 19:45
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ