הפיחב - הבוגב הדובעב תוחיטבל תומלתשה -549
םאתהב הבוגב הדובעב תוחיטבה תונקת תא םידבועו םילהנמ דומיל
תונקתו םיקוחל
:הרטמה
הליפנ תנכס תמייק וב תוקמבו רטמ 2 לעמ םידבועה לכ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
6.5.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 480
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ריכב הצרמ ,תוהגו תוחיטבל דסומהמ האשרה לעב ,ירבצ לאיתלאש
תוחיטב יאשונב ןמוימו
:הצרמ/החנמ
תודסומ ,םילעפמב - תומלוסב הדובע .הבוגב הדובעל יללכ אובמ
הדובע .הדובע יחטשמו תויצקורטסנוק לעמ הדובע .הינב ירתאו
.הזגלמ ןרוגע ,המרה ילס ,המרה תומיב .םייאמצעו םיחיינ םימוגיפב
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ