תוישאר תוריכזמו הכשל תולהנמ תמצעהל סרוק - תונרג ילעפמ -547
עדי ןתמ ,תיביטרסא תרושקת חותפ ,הכשל לוהינ תויונמוימ דומיל
םייבויח תימצע הכרעהו יומיד ,ןוחטב חותיפ ,ןמז לוהינל םילכו
:הרטמה
הלהנה ירבח ,םיל"כנמו םיר"ויל הכשל תולהנמ ,תוריכב תוריכזמ
םילעפמבו תורבחב לכנמ תורזועלו
:דעוימ
לאומש ןג ץוביק דיל תונרג ילעפמ
:םוקמ
4
:תושיגפ 'סמ
4.5.2009 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
11.5.09 / 18.5.09 / 25.5.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1120
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ינוגרא ץעוי אלרוב המלש ,תוצובק תחנמו תיגולוכיספ ןמדייז ילט
תישיא תוחתפתהל זכרמ דייסטואא דייסניא 'בחמ ,תוצובק החנמו
תיעוצקמו
:הצרמ/החנמ
,שונא יסחיו תרושקת ,תויביטרסא ,הכשל תלהנמ לש היווה
תיביטקפא היצטנזרפ ,ןמז לוהינו תישגר היצנגילטניא
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 08:30 - 14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ