תואדוו יאו רבשמ יאנתב תודדומתה יכרד-םילהנמ סנכ -546
ןיב אשונה לש תפתושמ הדימל ,םילעפמה תולהנהו םילעבה ןיב םיסחי
דוגיאל ץוחמ םייעוצקמ םימרוגב תועייתסה ךות דוגיאה ירבח
:הרטמה
הליהק ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,םילעפמה ר"וי ,םילעפמה ילהנמ
:דעוימ
לאומש ןג ץוביק דיל תונרג ילעפמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
25.3.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
תיצוביקה היישעתה דוגיא ל"כנמ - ןיבר סומע
:הצרמ/החנמ
תיצוביקה היישעתה דוגיא ר"וי ,דמלמ ןתנוי-החיתפ
םע לארשיב היישעתה תודדומתהל םיכרד
לארשי הלורוטומ ל"כנמ יאני עשילא - ימלועה רבשמה
ליג ,ליג יגח - ימלוע רבשמ תעב לעפמל תיגטרטסא תינכת
.תויגטרטסא
- םייתוגיהנמ/םיילוהינ םירגתא ,החימצו תודרשהל העיקשו רבשממ
תיצוביקה היישעתה דוגיא ינוגרא ץעוי ,ןרק יאתינ
ארויג ד"וע - ילכלכ רבשמ תעב הדובע יסחיב םייטפשמ םיטביה
ילאכימ
הדוהי - ילכלכה רבשמה םע םילעפמב תודדומתה יכרד - םילהנמ םורופ
םעלג ר"וי - ןריב ינד ,דמרב ל"כנמ רכב
תיצוביקה העונתב הלכלכ ףגא שאר טס ןורוד - םוכיס
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 12:00 - 12:30
12:30- 16:00 סנכה
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ