הפיחב - תוימושייו תונשדח הקיטסיגולו שכרב סרוק -545
תוקינכט תיינקה ,הקפסא תרשרש לוהינ םוחתב הנבהו עדי תיינקה
עוציב ידדמו םידעי תרדגה .הקיטסיגולו שכר ילהנמל תוישעמ
:הרטמה
םוחתה ילהנמו םיניינק ,הצפהו הקיטסיגול יכרעמ ,שכר תודיחי
י"פתהו רוצייה
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
25
:תושיגפ 'סמ
6.5.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 4700
ידומיל רמוח ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ירג ,ןומא השמ .בוטניפ ירב ,ךרנש ריאמ ר"ד ,ץיבוקרב החמש 'בג
לארא ילש ,רפש
:הצרמ/החנמ
תויצקנופ .השכרה יכילהתו תוינידמ .תורדגהו םיגשומ שכרה ןוגרא
םיזרכמה קוח .שכרה תורוקמ תריחב .חותיפו םימגד תקידב-שכרה
תיטסיגול תכרעמ .תורישה לוהינ/שכרב גניקרמ'צנב .שכרב ומושייו
לע הרקבו חוקיפ .ביצקת ילוקישו ריחמת ,ןומימ .םינייפאמו תוהמ
תוכרעמב שומיש יקסיע ןיעידומ .הקפסא תרשרש לוהינ .םיכילהת
הקיטסיגולב עוצב ידדמ לוהינ .ימואלניב עונישו הלבות .עדימ
:סרוקה יאשונ
---------------------- - - 16:30 - 19:45 תומלתשה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ