הפיחב - ימואלניב רחסו אוצי אובי סרוק -544
םירושקה םיאשונה ןווגמ לכב ףיקמ ישעמו יטרואית עדי תיינקה
תוטלחה תלבק ךרוצל םיעצמאו םיכרד .ימואלניב רחסו אוצי ,אוביל
.ימואלניב רחסו אובי אוצי יכילהת עוצבב
:הרטמה
,ר"שמ ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ ,אוביו אוצי ילהנמ ,קוויש ילהנמ
.וב קוסעל םיצורהו םוחתב םיקסועל
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה 'דש ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
31.3.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2700
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םוחתב םיחמומ םינוש םיצרמ
:הצרמ/החנמ
רחסב היצטנמוקוד .ל"ניב רחסב םיסנניפ םיטביה ,םולשת תוטיש
אוצי יכילהת .ימואלניב חולישו תימי הלבוה .תיריווא הלבוה-ל"ניב
.רוקמ חנומה תרדגהו לארשי לש רחס ימכסה .וב םילפטמה םיפוגהו
ךילהת .ל"ניב רחסב דוסי יחנומ .ימואלניב רחסב םולשת תוטיש
.ל"ניב קוויש .אובי ינומישר .תויולע יבישחת .לארשיל אוביה
.מ"ומ לוהינ
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 16:30 - 19:45
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ