הפיחב - תוריכמו קוויש לוהינב סרוק -543
.יתורחת קושב תוריכמו קוויש ישנאל תויונמוימו םילכ תיינקה
ךתוא אקווד ףידעהל חוקלל םורגלו ןיבהל
:הרטמה
,א"שמ ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,תוריכמו קוויש ילהנמ ,לעפמ ילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה 'דש ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
24.3.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1580
ידומיל רמוח ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
קווישה רקחל ןמלגיצ ןוכמ להנמ ,ןמלגיצ לארשי
:הצרמ/החנמ
הלעפה .יקוויש עדימ סיסב לש היינב .תיקווישה השיגה יפ לע הדובע
הריכמ ךילהת עוצבב תוקינכט תיינקה .ןהילע הרקבו קוויש תוטיש לש
ימוסחמו תויודגנתהב לופיט .תוחוקל רותיאל םיכרד .הקסיע תריגסו
.תוריכמו קווישב השעת לאו השע .תרושקת
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 19:30-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ