ןושחנ ץוביקב םילעפמב תוקלחמו תרמשמ ילהנמל תומלתשה -542
תולוכי חותפו חופיט , רוציי תויולעב ןוכסחו םיעוציב רופיש
תוקלחמהו תרמשמה ילהנמ לש לוהינה
:הרטמה
לועפית ילהנמ ,תוקלחמ ילהנמ ,תורמשמ ילהנמ ,רוציי ילהנמ
:דעוימ
ןושחנ ץוביקב ן.ר.א לעפמ
:םוקמ
3
:תושיגפ 'סמ
16.3.2009 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
23.3.09 / 30.3.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 860
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ןויסינ תלעב ,תיצוביקה היישעתה דוגיאב הריכב תצעוי ,ימרכ הרש
םיינייב ,ריכב גרדב םילהנמ חותפו םילעפמל ץועייו יווילב בר
רטוזו
:הצרמ/החנמ
.םידיקפת תרדגהו תורטמ ,םידעי
.הדובע ילהנו תוכמס ,תוירחא
לוהינ תויונמוימ
:סרוקה יאשונ

----------------------13:00 - 17:00 תועשה ןיב תומלתשהה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ