םורדב - הקיטמואינפו הקינכמ הקילוארדיהב תומלתשה -540
םיליעפמהו םידבועה תרשעהל םיינכט תועוצקמב תומלתשה
:הרטמה
דוקיפ תוכרעמ תובאשמ הקילוארדיהב םידבוע ,הרקבו דוקיפב םידבוע
םיאשונב ויתועידי רישעהל הצורה לכ ןכו הקינכמב םידבועו ,תונוש
ולא
:דעוימ
ןגמ ץוביק דיל ם"חי םיירוזא םילעפמ
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
24.3.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
31.3.09 / 7.4.09 / 21.4.09 / 5.5.09 / 12.5.09 / 19.5.09
/26.5.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1170
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
"רגתא" תללכממ תונוכמ סדנהמ ,רוניד םהרבא
:הצרמ/החנמ
תרקב ,םיטוטרש תאירק ,םירזיבא ןומיס ,םיסחדמ - הקיטמואנפ
.תויטמואינפ תוכרעמ תקזחא ,הלעפהו דוקיפ הרקב ירזיבא ,תוריהמ

םוח יפילחמ יגוס ,המירז ימישרת ,דוסי יגשומ - הקילוארדיה
דוקיפ תוכרעמ ,תוגימצ ,םימותסש ,ילוארדיה לגעמ תאירק ,םדיקפתו
.ילוארדיה לזונ ,תוילמשחו תויטמאונפורידה
תוחוכל המאתהו םהיגוסל םיבסימ ,ץחל ,המאתה ,תוציפא - הקינכמ
ילגרס ,תולקת רותיא ,תונוכתו תודימ ,םילוורש ,םהילע םילעופה
דועו םייניס
:סרוקה יאשונ
תועשה ןיב
13:00 - 17:30
החיתפה ךיראתב יונישל בל ומיש
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ