םהושב םסא תירקב רוקיב םילהנמ ןודעומ -539

:הרטמה
קשמ יזכרמ ,םילעפמ ילכנמ ,ןוירוטקריד ר"וי
:דעוימ
םהושב םסא תירק
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
19.3.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
דוביכו המשרה 13:30
ןדיעב השעמל הכלה םסא 'בקב היגטרטסא - םסא לכנמ ןלפק יזג 14:00
ימלוע ילכלכ רבשמ
םסא יטסיגול זכרמב רויס 15:00
רעושמ םויס 17:00
:סרוקה יאשונ
המשרהה םלוא םולשת אלל שגפמה ,העגה תוארוהו הפמ חלשת םימשרנל
תבייחמ

:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ