תוריכמו קוויש לוהינב סרוק -538

:הרטמה

:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ

:תושיגפ 'סמ
23.2.2009 'ב םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע

:הצרמ/החנמ
יתורחת קושב תיקוויש היגטרטסא
שדחה םלועב םינכרצ תוגהנתה
קווישה תכרעמב תונשדח
טנרטניאה ןדיעב קוויש .תוחוקל רומיש .יקסע ןיעידומ
:סרוקה יאשונ
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ