תעל הנוכנ תולהנתהו 2008-2009 הקיקח ינוכדע- ןויע םוי -537
רבשמ
תועש קוח ןוקית ,רכשה שולתב םייוניש ,םישדח הקיקח ינוכדע
םהל םיעדומ תויהל הבוח רשא םישדח םיאשונ דועו הדובע
:הרטמה
םילעפמב רכש יבשחו םיצוביקבו םילעפמב שונא יבאשמ ילהנמ
םיצוביקבו
:דעוימ
ביבא לת 13 י'ציו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
18.3.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 240
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ילאכימ ארויג ד"וע
:הצרמ/החנמ
הדובע תועש קוחל ןוקית .09 ראורבפמ לחה רכשה שולתב םייונישה
יוליג תבוח .םידבועה לש ימוי תוחכונ חוד בייחמה החונמו
וצ ימושיי .2008-מ הקיקח ינוכדע .דיבעמה לע תלטומה תופיקשהו
.'וכו ת"לח ,ןירוטיפ יאשונב הקיקח .היסנפל הבחרהה
שארמ תולאש חולשל רשפא .םיפתתשמה י"ע ולעויש םיאשונל תובושת
רואנ הנליא לש ליימל
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
ןויעה םוי9:00-14:00
תוברת יסכנ תדוקפל ק'צב םולשת
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ