הנומש תירקב לילגה חותיפ ילעפמב םירוטקריד סרוק -535
םיצוביקבו םילעפמב םיריכב הרשמ יאשונו םירוטקריד תרשכה
:הרטמה
ילהנמ ,הליהק ילהנמ ,םיריכזמ ,קשמ יזכרמ ,םילעפמ ילהנמו םירוי
תא ןנערל םיצורה תורשמ ילעבו ץוביקבו לעפמב שונא יבאשמ
םהיתועידי
:דעוימ
הנומש תירקב לילגה חותיפל הרבחה לש םיסנכה םלוא
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
17.3.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

/17.3.09/24.3.09/31.3.09/7.4.09/21.4.09/5.5.09/12.5.09/19.5.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1650
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ימורד בקעי ד"וע
:הצרמ/החנמ
תקולח ,ילוהינה ךרעמב ובוצימו ןוירוטקרידה ,רבשמ לוהינל םילכ
תלבק יכילהת ,הלהנההו ןוירוטקרידה תדובעל םינכת שוביג ,תויוכמס
תבוח-רוטקרידה תוירחא ,יפסכ חוויד .ןמושייו תוטיש-תוטלחה
םיכילהתב הלהנההו ןוירוטקרידה ידיקפת .יופישו חוטיב ,םינומא
םיגוזימ ,םיינבימ םייוניש ,ןוה סויג ,עיקשמ סויג:םידחוימ
םינפ רקבמ ,תרוקיב תדעו-חוקיפ ינונגנמ ,תושיכרו
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 13:30 - 17:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ