הבוגב הדובעב תוחיטבל סרוק - הפיחב -531
רטמ 2 לעמ הבוגב םידבועל תונקת םילהנמו םידבועל הכרדה
:הרטמה
םיברועמו הדובע ילהנמ ,הליפנ תנכס תמייק וב םוקמב םידבוע
המוד תוליעפב
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
2
:תושיגפ 'סמ
25.2.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
4.3.09 -ב חתפי ףסונ סרוק
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 480
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ריכב הצרמ ,תוהגלו תוחיטבל דסומהמ האשרה לעב ,ירבצ לאיתלאש
תוחיטב יאשונב ןמוימו
:הצרמ/החנמ
ירתאו תודסומ ,םילעפמב-תומלוסב הדובע .הבוגב הדובעל יללכ-אובמ
לעמ הדובע .תומלוסב שומיש השועה םרוג לכו םיקפסו הינב
םימוגיפ ,םיחיינ םימוגיפב הדובע .הדובע יחטשמו תויצקורטסנוק
ילס .םינכוממ םימוגיפו תוממורתמ המרה תומיב .םידיינ םייאמצע
.ףקומ םוקמב הדובע .הזגלמ 'גע וא םינרוגע , (דוקיפ אלל) המרה
:סרוקה יאשונ
----------------------09:00 - 14:00 תומלתשהה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ