ודיגמ תירוזא הצעומב הרשמ יאשונו םירוטקריד סרוק -524
תבוחו תוירחא לעב דיקפתל םיריכב הרשמ יאשונו םירוטקריד תרשכה
רתויב ההובג הגרדב תונמאנ
:הרטמה
םידיקפת ילעבו הליהק ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,םיפסכ ילהנמ , םיל"כנמ
לעפמב תילכלכה הלהנהב םירוטקרידכ םינהכמה םיריכב
:דעוימ
טפושה ןיע ץוביק י"ע םינבל די תיב ,ודיגמ תירוזא הצעומ
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
25.2.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
יעיבר ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1750
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
יאתינ ,רגניסמ יזוע ח"ור ,ענרב-ךובסייו תאיל ,ימורד בקעי ד"וע
ןמרקא ירוא ,ןרק
:הצרמ/החנמ
רוטקרידה דיקפת .הרשמ אשונו רוטקריד - תונמאנ תבוחו תוירחא
.ןוירוטקרידה תויוכמס ,הרבחב תוחוכה שלושמ .תורבחה קוחל םאתהב
ח"ור חודו תואנובשחל אובמ .תיגטרטסא הבישחו תינוגרא תוברת
.תורושה ןיב חותינו האירק םייפסכה תוחודה תכרעמ .ןוירוטקרידל
לארשיב ןוהה קוש הנבמ .תיקסיע המריפ לש תונתיא תניחבל םילדומ
תורחבנ תויגוס .השעמל הכלה - רוטקרידה תדובע .םינוכיס לוהינו
הדובע ינידב
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:30-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ