משקי הדרום בע"מ
קיבוץ  ---
כתובת  משקי הדרום בע"מ, צומת ראם/ד.נ. שקמים , 79813
מיקוד  79813
טלפון מרכזיה  08 - 8611888
פקס  08 - 8611880
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מפעלים אזוריים
פלחי שוק  מוצרי מזון
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מרבק, מתמור, סיבי הדרום, קואופרטיב הנגב, מעבדת חלב
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור