תוכנית המענקים לביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית להחלפת מערכות קירור (צ'ילרים)

שלום רב,

 

תוכנית המענקים לביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית להחלפת מערכות קירור (צ'ילרים) - פתיחת מקצה חדש!!

פתיחת תיבת המכרזים והכרזה על זוכים במכרז מותנות בקיום מקור תקציבי

 

בימים אלו יוצא משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים במקצה חדש של תוכנית מענקים לביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית לצרכני אנרגיה אשר ברשותם יחידות קירור מים צ'ילרים ישנים ולא יעילים בצריכת אנרגיה.

 

המענקים בתוכנית זו יינתנו רק בעבור רשימה סגורה של פרויקטים מוגדרים להחלפת יחידות קירור מים ישנות בחדשות (צ'ילרים).

 

גובה המענק :  

*    מענק בשיעור של עד 30% מהיקף הפרויקט, ולא יותר מ-250,000 ₪, בהתאם לסוג הפרויקט.

*    כל מציע יוכל להגיש עד 3 הצעות ולזכות במענק של עד 500 אלף ₪ בסה"כ.

*    המענק ישולם לאחר התקנת הצ'ילר החדש וגריטת הישן ולאחר ביקור נציג משרד התשתיות באתר ואישור הפרויקט בכתב ע"י הנציג, כמו כן יש להציג אישור בדבר גריטת הצ'ילר מאחד מאתרי הגריטה המורשים.

 

תנאי הסף העיקריים :

*    המציע הינו צרכן אנרגיה (ולא ספק ציוד או ספק שרותי אנרגיה).

*    על יחידת קירור מים להיות כלולה ברשימת הפרויקטים המוכרים ולעמוד בכל הדרישות הטכניות והתפעוליות המופיעות בטבלה המפורטת.

*    התחייבות להתקנת מונה חשמל ומונה אנרגיה.

*    תפוקת סך כל יחידות הקירור החדשות, לא תהיה גדולה ביותר מ-3% מסך התפוקה של היחידות הישנות.

*    גובה מלוא המענק לעיל מותנה בביצוע התקנת הצ'ילר החדש וגריטת הצ'ילר הישן בתוך 12 חודשים.

*    הצ'ילר החדש יעמוד בדרישות המינימום של תקנות מקורות האנרגיה (יעילות אנרגיה מזערית של קירור מים חדשה), תשע"ג-2013.

*    עמידת החברה בתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) התשנ"ג -1993 (להלן: "התקנות"). החברה תהיה רשאית למסור דיווח כאמור בכתב ביחד עם הגשת ההצעה במכרז זה, ובמקביל להעביר דיווח באתר והדבר ייחשב כעמידה בתנאי זה

*    המציע אינו מקבל ולא יקבל כל מענק, השתתפות כספית או תמריץ אחר מגוף ממשלתי אחר.

*    החברה טרם החלה בהליך החלפת הצ'ילר הישן או חתם על הסכם לרכישת הצ'ילר החדש.

מועד אחרון להגשת בקשות : 26.11.2015, שעה 14:00.

 

לפרטים נוספים : לחץ כאן

 

למידע נוסף תוכלו לפנות אל המחלקה לכלכלת עסקים, אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים :

 

נתנאל היימן, מנהל המחלקה, 03-5198806, או במייל : Natanel@indusrty.org.il

אביב חצבני, כלכלן המחלקה, 03-519802, או במייל : avivh@industry.org.il

 פייסבוק