תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית - התעשיה המסורתית
b01%5b4%5d_1...
לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
נכבדי/תי, 
  
הנדון: תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות
טכנולוגית – התעשייה המסורתית          
 
במטרה להתאים את התוכנית לעידוד המו"פ לצרכי התעשייה המסורתית, החליטה לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ביצוע מספר שינויים נוספים בתוכנית. להלן עיקרי התוכנית.
 
מטרת התוכנית:
הטמעת תהליכי חדשנות בתעשייה המסורתית בישראל.
 
אוכלוסיית היעד / תנאי הסף להגשת בקשות:
חברות אשר מענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת – מסורתית, בהתאם להגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 
התמיכה הניתנת בתוכנית מכוח החוק לעידוד מו"פ בתעשייה:
 1. עד 500,000 ₪ בעבור הוצאות פיתוח תבניות שישולבו בקו הייצור בחברה.
 2. עד 250,000 ₪ בעבור הוצאות לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי מתוכנית המו"פ.
 3. הוצאות שכר של עד 3 עובדים בשיעור העסקה הקטן מ-10%.
 4. עד 25,000 ₪ בעבור ביצוע קורסים, הכשרות והשתלמויות לעובדים מקצועיים.
 5. הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות (ללא הוצאות ייצור המכונות).
 6. הכרה בהוצאות עד 10% מהתקציב המאושר בעבור פעילויות למסחור ושיווק התוכנית לחו"ל.
 7. הכרה בעלות שעות שימוש במכונה לצורך המחקר.
 8. פטור מתשלום תמלוגים.
  
תמיכה לחברות מתחילות במו"פ בתעשייה המסורתית:
 
תנאי הסף לקבלת התמיכה :
 1. החברה מענפי התעשייה המסורתית או המעורבת – מסורתית כהגדרת הלמ"ס.
 2. היקף הוצאות המו"פ בשנה שקדמה לבקשה אינו עולה על 7% ממחזור המכירות, למעט חברות בעלות מחזור מכירות הנמוך מ-10 מליון שקלים.
 3. הכנסותיה של החברה נמוכות מ-100 מליון דולר ארה"ב בשנה שקדמה לבקשה.
 4. תקופת התמיכה המצטברת בתוכניות המו"פ שאושרו לחברה אינו עולה על 3 שנים ב-5 השנים שקדמו לבקשה.
 
התמיכה הניתנת :
 1. תמיכה של עד 50% בתקציב תוכנית המו"פ.
 2. אפשרות הגשת בקשות במהלך כל השנה בדיון נפרד של ועדת המחקר.
 3. ניתן יהיה במסגרת המסלול לאשר תוכנית למו"פ תהליכי ולפיתוח מוצרים המיועדים גם לשוק המקומי.
 
פטור מתשלום תמלוגים:
 1. המפעל נמנה על אחד מענפי התעשייה המסורתית או המסורתית המעורבת (המתכת, הפלסטיק והגומי, הנייר, המזון, הטקסטיל, העץ וענפים נוספים) כהגדרת הלמ"ס.
 2. היקף הוצאות המו"פ, בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אינו עולה על 7% ממחזור המכירות של התאגיד, למעט מפעלים בעלי מחזור הנמוך מ-10 מליון שקלים (בשנה שקדמה להגשת הבקשה).
 3. הכנסות המפעל בשנה שקדמה להגשת הבקשה היו קטנות מ-70 מיליון דולר ארה"ב.
 4. תקופת הסיוע המצטברת שקיבל המפעל לפי החוק, אינה עולה על שלוש שנות סיוע מתוך חמש השנים שקדמו למועד סיום התוכנית המאושרת האחרונה שאושרה לאותו המפעל.
 5. הבקשה הוגשה על ידי התאגיד בין התאריכים 1.1.2013 – 31.12.2014.
 
למידע המלא –
לחץ כאן
 
למידע נוסף ניתן לפנות אל : יהל בן-נר, סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, 
03-5198806,
Yahel@industry.org.il
 


בברכה,
amirs2
אמיר חייק
מנהל כללי


פייסבוק