הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין של התאחדות התעשיינים
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
b01%5b4%5d_1...
לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
נכבדי/תי, 
 
הנדון: אסיפה כללית שלא מן המניין 27.2.2014
 
ביום חמישי 27.2.2014 תתקיים אסיפה כללית שלא מן המניין של התאחדות התעשיינים.
 
האסיפה תתקיים במלון דיוויד אינטרקונטיננטל, רחוב קויפמן 12, תל אביב.
 
על סדר יומה של האסיפה הכללית יעמדו שינויי תקנון מוצעים זאת בעקבות עבודתה של ועדה ציבורית שנבחרה ע"י נשיאות ההתאחדות.
 
להלן ההוראות התקנוניות הרלוונטיות לאסיפה הנ"ל:
 
בעלי זכות הצבעה

1. "חבר  ההתאחדות יהיה זכאי לבחור, אם שילם את דמי החבר שנקבעו לחברתו ולא פחות מדמי החבר המינימלים הרגילים, כפי שייקבעו מעת לעת ע"י ועדת הכספים של ההתאחדות. זכאים: בעלים, חבר מועצת מנהלים (דירקטור), שותף, או מנהל שהינו עובד החברה. (פרק 2 סעיף 2.7 סעיף 5 )"

2. 
הועדה המכינה לאסיפה הכללית קבעה בישיבתה מיום 7.1.2014 כי בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית יהיו נציגי חברות אשר שילמו לפחות שני רבעונים ב-2013 וללא חובות עבר לשנים קודמות.

3.
הזכות להיות מוזמן לאסיפה הכללית של ההתאחדות תעמוד גם לחבר שלא שילם דמי חבר להתאחדות  במשך שנתיים לפני קיום האסיפה. לחבר שהוזמן לפי פיסקה זו לא תהיה זכות הצבעה והוא לא יקבל כרטיס הצבעה, אלא אם פרע את כל חובותיו בגין חובות דמי חבר עד 3 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, לכל המאוחר. (פרק 3 סעיף 3.4 סעיף 2)
 
הוראות בדבר שינוי תקנון ודרכי הצבעה באסיפה 


1. "כל שינוי בתקנון ההתאחדות טעון אישור של האסיפה הכללית של ההתאחדות ויתקבל ברוב של 2/3 מהחברים הנוכחים והמצביעים באסיפה - בתנאי שלא תתקבל החלטה כזאת אלא אם כן נושאי השינויים המוצעים כלולים בהזמנה לאותה אסיפה או צורפו אליה. האסיפה רשאית לקבל את ההצעה, לדחותה או לשנותה, כפי שייטב בעיניה "
2. 
"כל חבר המבקש להציע לאסיפה הכללית שינוי בתקנות, יגיש את הצעתו בכתב לוועדה המכינה ויצרף להצעתו הסכמה בכתב, חתומה על-ידי חמישה-עשר חברי התאחדות התומכים בהצעתו, עד 30 יום לפני כינוס האסיפה. הוועדה המכינה תכלול את הצעת השינוי, כאמור בסדר היום של האסיפה."  (פרק 13 לתקנון ההתאחדות )
3. 
חברי ההתאחדות רשאים להגיש הצעות שונות ו/או אחרות, לשינוי תקנון ההתאחדות וזאת עד ליום 27.1.2014 בצירוף 15 חתימות תמיכה. את ההצעות ניתן לשלוח לוועדה המכינה באמצעות העברתם לעו"ד עופר יוחננוף שמרכז את עבודת הועדה המכינה.
 
ניתן לפנות בשאלות או הבהרות בנושא השינויים ליועץ המשפטי עו"ד עופר יוחננוף טלפון 03-5198824 מייל
ofery@industry.org.il
 
להצעה לשינוי תקנון התאחדות התעשיינים
לחץ כאן
לדברי הסבר שמרכזים את נושאי השינויים לחץ כאן
ע"מ להקל עליכם השינויים המוצעים צבועים בצבע אדום.


בברכה,
amirs2
אמיר חייק
מנהל כללי


פייסבוק