מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

 

 

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

 

משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל בימים אלה תוכנית סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, תוך מתן תעדוף לעסקים קטנים ובינוניים, עידוד הפחתת זיהום אוויר, ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגיות חדשניות ישראליות.

 

אוכלוסיית היעד:

ý      התוכנית מיועדת למבקש סיוע שמעוניין לבצע פרויקט/פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית (דרך צמצום צריכת החשמל) באופן ישיר או עקיף וניתן לחישוב וניטור.

ý      היקף מחזור המכירות של מבקש הסיוע בשנה הקלנדארית שקדמה למועד האחרון להגשת הבקשות לא עלה על 400 מיליון ₪.

ý      מבקש הסיוע אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית.

ý      מידת ההפחתה המשוערת של גזי החממה הנפלטים אינה עולה על יחס של 100 ₪ לטון גזי חממה מופחת. בפרויקטים שכוללים בקשה לסיוע נוסף בגין תקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה, מידת ההפחתה המשוערת של גזי החממה הנפלטים אינו עולה על יחס של 200 ₪ לטון גזי חממה מופחת.

 

קריטריונים עיקריים:

ý      במסגרת התוכנית, תינתן תמיכה כספית בשיעור של עד 20% מהיקף הפרויקט, ולא יותר מ- 3,000,000 ₪. במידה ובקשת הסיוע עבור הפרויקט מבוסס על תקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה, רשאי מגיש הבקשה להגיש בקשה לסיוע נוסף בשיעור של 20% נוספים מסך ההשקעה המזכה בפרויקט. במקרה זה, גובה הסיוע כולל הסיוע הנוסף שזכאי לקבל מבקש סיוע, בשנה קלנדרית, לא יעלה על  6,000,000 ₪.

ý      בבקשה לסיוע המוגשת על ידי יזם - סך ההשקעה בפרויקט תהיה לפחות סכום שהוא 800,000 ₪.

ý      בבקשה המוגשת על ידי יזם אסקו - סך ההשקעה בפרויקט אחד יהיה לפחות סכום שהוא 2,000,000 ₪.

ý      בבקשת סיוע ליותר מפרויקט אחד אך לא יותר מארבעה, סך ההשקעה בפרויקט לא יפחת מ- 400,000 ₪ וסך ההשקעה הכללי לא יפחת מ- 2,000,000 ₪.

  

סכום הסיוע:

ý      התקציב להקצאה התחרותית בהוראה זו יעמוד על 75 מיליוני ₪ בכל שנה מ-2017 עד 2020. מתוך התקציב השנתי יוקצה סכום של 10 מיליון ₪ לטובת הסיוע הנוסף בגין רכיב "תקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה".

 

מתכונת התשלום:

ý      פריסת תשלום הסיוע תתבצע כדלקמן:

·         תשלום של 65% מהסיוע יינתן לאחר שמנהל התכנית קיבל אישור מבודק מקצועי אשר ביקר באתר הפרויקט ואישר כי ההשקעה המזכה בוצעה במלואה בהתאם לתכנית שאושרה וכנגד הצגת קבלות על ההוצאות הישירות שהוציא מקבל הסיוע בגין הפרויקט.

·         תשלום של 35% מהסיוע יינתן לאחר שמקבל הסיוע המציא למנהל התכנית במרכז ההשקעות דו"ח שנתי מאומת.

 

את הנוסח המלא והמחייב של התוכנית ואת טופסי הגשת הבקשות לקבלת המענקים, ניתן להשיג באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה: למעבר לאתר האינטרנט לחץ כאן.

אופן הגשת הבקשה: המעוניינים להגיש בקשה, יגישו ע"ג טופס בקשה לכתובת: Reducing.Emissions@economy.gov.il למעבר לטופס הבקשה לחץ כאן.

 

המועד האחרון להגשת בקשות: 3.4.17 עד לשעה 14:00

 

לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים:

נתנאל היימן, מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198807, דוא"ל  natanel@industry.org.il

אלעד נצר, כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198739 דוא"ל   elad@industry.org.il

 פייסבוק