חוזר מס' 12/2014: הגדלת הסיוע במימון עלויות התחברות והסבה לגז טבעי
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
b01%5b4%5d_1...
לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי
  
הנדון: הגדלת הסיוע במימון עלויות התחברות והסבה לגז טבעי
 
אנו שמחים לבשר כי מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה הגדיל את גובה המענקים הניתנים במסגרת הסיוע במימון עלויות התחברות והסבה לגז טבעי באופן משמעותי, לרבות מתן מענקים ייחודיים לצרכנים מרוחקים.  מרכז ההשקעות יעניק תמריץ כספי למתחברים לרשת החלוקה של הגז הטבעי בסכום של עד 750,000 ₪.
 
אוכלוסיית היעד:
 1. צרכן גז טבעי בינוני – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי שהינה בין 100,000 מ"ק ועד 1,000,000 מ"ק. 
 2. צרכן גז טבעי גדול – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי העולה על 1,000,000 מ"ק.
סכום הסיוע: 

סכום הסיוע עבור ההוצאות המוכרות ועבור התחברות לרשת החלוקה יהיה כדלקמן:
 

 1. עבור צרכן שצריכתו השנתית הינה בין 100,000 מ"ק ל- 500,000 מ"ק  סכום כולל של  750,000 ₪.
 2. עבור צרכן שצריכתו השנתית הינה גבוהה מ- 500,000 מ"ק ונמוכה מ-1,000,000 מ"ק סכום כולל של  400,000 ₪.
 3. עבור צרכן שצריכתו השנתית הינה מעל 1,000,000 מ"ק  סכום כולל של 250,000 ₪.

קריטריונים עיקריים:

 1. מבקש הסיוע הינו צרכן גז טבעי אשר לו הסכם חתום עם בעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי באזור החלוקה הרלוונטי.
 2. מבקש הסיוע שילם לפחות 50% מסכום דמי ההתחברות לרשת החלוקה לבעל הרישיון לחלוקת גז טבעי. 

סיוע נוסף במסגרת התכנית לצרכנים המרוחקים מרשת החלוקה:
 
סכום הסיוע עבור ההוצאות המוכרות ועבור התחברות לרשת החלוקה יהיה כדלקמן:

 1. על כל 10 ק"מ מרחק –  הצרכן  המרוחק זכאי לסיוע של 1 מיליון ₪.
 2. במידה והמרחק נמוך מ- 10 ק"מ – הסיוע יינתן באופן יחסי לפי יחס של 1 מיליון ₪ ל- 10 ק"מ כאמור (לדוגמה: צרכן מרוחק במרחק של 8 ק"מ יקבל סיוע של 0.8 מלש"ח).
 3. באזור חלוקה הכולל מספר צרכנים מרוחקים תהיה הגשת הבקשה לסיוע כקבוצת צרכנים מרוחקים. סכום הסיוע יתחלק בין הצרכנים המרוחקים באופן יחסי בהתאם ליחס שבין הקיבולת של כל צרכן  מרוחק לבין סך הקיבולת של  כל הצרכנים  המרוחקים שבהסכם.
 4. סכום הסיוע לצרכן מרוחק או קבוצת צרכנים מרוחקים במסלול זה לא יעלה על 4 מלש"ח. 

הבהרות – 

 1. ניתן להגיש בקשות גם למסלול "הרגיל" וגם למסלול "צרכן מרוחק" במקביל.
 2. צרכני גז טבעי וצרכנים מרוחקים אשר הגישו בקשה טרם פרסומה של הוראה זו, רשאים לבקש תוספת סיוע בגין צרכן גז טבעי (על ההפרש בין סכום הסיוע לפי כתב אישור קודם לסכום סיום שנקבע בהוראה זו)  וזאת לא יאוחר מיום 1.1.2015.
 

 לנוסח המלא של הוראת מנכ"ל 4.5 – לחץ כאן

♦ למידע נוסף ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה:
נתנאל היימן, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים באגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, 03-5198806 , או במייל  natanel@industry.org.il 

אביב חצבני, כלכלן המחלקה לכלכלת עסקים באגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים, 03-5198802, או במייל avivh@industry.org.il

 

בברכה,
amirs2
אמיר חייק
מנהל כללי

To be removed from our mailing list click here
נשלח באמצעות אקטיב-טרייל מערכת דיוור אלקטרוני


פייסבוק